Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Regulamin

opublikowano: :, e.mantorska

.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Kampania „Rowerowy Maj” (zwana dalej „Kampanią”) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz pracowników w.w. placówek.

2. Kampania organizowana jest przez m.st. Warszawa w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Pomysłodawcą).

3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.

4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach:

a)      -  szkolnym,

b)      -  klasowym,

c)      -  indywidualnym.

5. O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej placówce szkolnej lub klasie.

 

HARMONOGRAM KAMPANII

6. Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego koordynatora do dnia 10 lutego br. oraz poinformowanie wszystkich potencjalnych uczestników i ich opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kampanii działając na podstawie Art. 23 ust.1 pkt.4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

7. Zarejestrowane szkoły i przedszkola otrzymają do dnia 24 kwietnia 2017 r. komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i pracowników szkół i przedszkoli, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe i szkolne dzienniki rowerowe.

8. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp.)
do szkoły w dniach od 4 do 31 maja 2017 r.

9. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, podczas sprawdzania obecności na pierwszej lekcji.

10. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje dwie naklejki (kwadratową i okrągłą).

11. Uczestnicy przyklejają kwadratową naklejkę w książeczce rowerowej, a okrągłą na plakat klasowy.

12. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym.

13. Szkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:

a)       przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do dnia 28 kwietnia 2017 r.,

b)       przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii - do dnia 28 kwietnia 2017r.,

c)       zawieszenia w widocznym miejscu plakatów klasowych - na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 28 kwietnia 2017r.,

d)       umieszczenia na szkolnej stronie internetowej przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii,

e)       przekazania organizatorowi dzienników rowerowych 17.05.2017 oraz w dniu jej zakończenia – 31.05.2017 w formie arkusza kalkulacyjnego na adres rowerowymaj@zdm.waw.pl

f)        zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora.

14. Organizator, w terminie 12 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: rowery.um.warszawa.pl oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.

15. Nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkoli przez Organizatora.

16. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.

 

Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie:

rowery.um.warszawa.pl